CERTIFICATUL EUROPEAN DE MOŞTENITOR

Pentru ca o succesiune cu element de extraneitate în Uniune să fie soluţionată într-o manieră eficace, moştenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii patrimoniului succesoral trebuie să poată dovedi cu uşurinţă statutul şi/sau competenţele într-un alt stat membru, de exemplu, într-un stat membru unde se situează bunurile succesorale.

Regulamentul UE nr. 650/2012 a organizat crearea unui certificat european de moştenitor, act emis cu scopul bine definit de a fi folosit într-un alt stat membru.

În principiu utilizarea certificatului european de moştenitor nu este obligatorie. În plus, el nu înlocuieşte documentele interne utilizate în scopuri similare în statele membre, regulamentul european consacrând astfel regula subsidiarităţii certificatului european de moştenitor. Eliberarea sa este condiţionată de necesitatea dovedirii şi/sau exercitării drepturilor succesorale în alte state decât cel în care s-a dezbătut succesiunea.

Într-o definiţie sumară, certificatul european de moştenitor este un document european prin intermediul căruia se dovedesc, într-un stat membru altul decât cel al emiterii certificatului, drepturile moştenitorilor legali, ale legatarilor, ale executorilor testamentari sau administratorilor patrimoniului succesoral şi care serveşte concomitent la exercitarea drepturilor respective.

În conformitate cu art. 63 alin. 2 din Regulamentul UE 650/2012 certificatul poate fi utilizat pentru a proba următoarele elemente:

  • statutul şi/sau drepturile fiecărui moştenitor sau, după caz, ale fiecărui legatar menţionat în certificat;
  • atribuirea unui bun anume sau anumitor bunuri care fac parte din patrimoniul succesoral moştenitorului/moştenitorilor sau, după caz legatarilor menţionaţi în certificat;
  • atribuţiile persoanei menţionate în certificat ca executor testamentar sau ca administrator al patrimoniului succesoral.

Certificatul european de moştenitor se emite la cerere, întocmai cu certificatul de moştenitor eliberat după normele procedurale interne.

Cererea poate fi făcută de oricare dintre persoanele care au interes în dovedirea şi exercitarea drepturilor lor în altă ţară decât cea în care se dezbate succesiunea: moştenitori legali, legatari, executori testamentari, administratorii patrimoniului succesoral. Cererea de emitere a certificatului european de moştenitor trebuie însoţită de documentele necesare în dovedirea susţinerilor solicitantului.

Certificatul european de moştenitor are un conţinut schematic stabilit prin dispoziţiile art. 68 din Regulamentul UE 650/2012, se întocmeşte într-un singur exemplar în original, care rămâne la dosarul cauzei. Părţilor interesate li se eliberează copii certificate ale actului, cu o valabilitate limitată de 6 luni, data expirării fiind evidenţiată în finalul certificării.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos