PROCEDURA ÎN FAŢA NOTARULUI

1. CITAREA

După înregistrarea cererii şi fixarea termenului pentru dezbateri, notarul dispune citarea succesibililor, iar dacă există testament citează şi legatarii precum şi executorul testamentar instituit. În cazul moştenitorului incapabil se citează reprezentantul sau legal şi autoritatea tutelară.

Procedura citării este atribuţia exclusivă a notarului, dar  dumneavoastră trebuie să  ştiţi cum arată şi ce conţinut are o citaţie pe care o primiţi din partea unui notariat, prin care sunteţi invitaţi la sediul biroului notarial, la o dată stabilită prin citaţie, să participaţi la dezbaterea unei succesiuni, în calitatea dvs de succesibil.

MODEL CITAŢIE SUCCESIUNE

2. PREZENTAREA ŞI IDENTIFICAREA SUCCESIBILILOR

Pe baza citaţiilor emise, la data şi la locul stabilite, succesibilii se prezintă în faţa notarului, împreună cu toate părţile interesate (creditori, martori, etc). La prezentare notarul identifică persoanele ce susţin că ar avea un drept sau un interes în cauza succesorală şi începe dezbaterea notarială care, datorită principiului confidenţialităţii, nu are un caracter public.

La primul termen, notarul pune în discuţia succesibililor următoarele elemente, pe baza cărora se va fundamenta certificatul de moştenitor:

  • modul de exercitare de către succesibili a dreptului lor de opţiune succesorală şi, în funcţie de opţiuni, stabilirea moştenitorilor defunctului, numărul şi calitatea lor. Concomitent se stabilesc şi renunţătorii, nedemnii de a moşteni;
  • administrarea dovezilor privind compunerea masei succesorale, acordul moştenitorilor cu privire la calitatea de bun comun sau propriu al anumitor bunuri, cota din bunurile comune care a aparţinut defunctului;
  • valoarea estimativă a activului succesoral;
  • stabilirea pasivului succesiunii, în ce constă acesta, precum şi valoarea lui;
  • acordul moştenitorilor cu privire la eventualitatea încheierii unui partaj succesoral;
  • precizarea cheltuielilor generate de dezbaterea succesiunii.

La fiecare termen, notarul întocmeşte o încheiere motivată. În funcţie de modul de soluţionare a cauzei succesorale aceste încheieri sunt de mai multe feluri (încheiere de şedinţă, încheiere de suspendare, încheiere de clasare etc), însă cea care prezintă o importanţă deosebită pentru dumneavoastra este Încheierea finală pe baza căreia se va elibera certificatul de moştenitor atunci când notarul constată că sunt întrunite toate elementele necesare eliberării acestuia.

Încheierea de şedinţă se întocmeşte la fiecare termen şi va cuprinde menţiunile referitoare la îndeplinirea procedurii, declaraţiile părţilor, prezenţa martorilor şi măsurile dispuse în vederea soluţionării cauzei.

Încheierea privind suspendarea cauzei succesorale este instrumentul prin care notarul poate suspenda procedura succesorală notarială în condiţiile art. 108 alin. 1 din Legea 36/1995:

  • a trecut un an de la deschiderea moştenirii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea;
  • succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor ce li se cuvin;
  • moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au prezentat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor;
  • în orice alte cazuri prevăzute de Codul de procedură civilă;

Încheierea de clasare a cauzei este emisă de notar în condiţiile art. 111 al Legii 36/1995 atunci când constată că în masa succesorală nu există bunuri, astfel se dispune închiderea procedurii succesorale şi se clasează cauza ca fiind fără obiect.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos