STABILIREA MASEI SUCCESORALE

Una dintre cele mai laborioase faze ale procedurii succesorale notariale este cercetarea compunerii masei succesorale. În această etapă moştenitorii, pe baza acordului lor, vor declara bunurile ce compun masa succesorală, cotele părţi din drepturile defunctului şi vor prezenta acte doveditoare pentru fiecare drept în parte.

Vă prezentăm în următoarele rânduri, fără a fi exhaustivă, o listă  cu aceste "acte doveditoare", listă ce urmează a fi particularizată pentru fiecare caz:

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • autorizaţie de construire şi proces verbal de recepţie a lucrării;
 • certificat de atestare a edificării construcţiei;
 • acte de dezmembrare şi/sau apartamentare;
 • contracte de împrumut sau contracte de credit realizate în vederea achitării preţului vânzării/cumpărării;
 • dovada achitării integrale a preţului (dacă preţul a fost achitat integral ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare);
 • adresa de la creditor cu situaţia soldului creditului rămas neachitat de la data decesului defunctului pentru a fi înscris în pasivul succesoral;
 • contract de schimb;
 • contract  de donaţie;
 • contract de întreţinere sau de rentă viageră;
 • act de partaj voluntar sau succesoral;
 • certificate de moştenitor;
 • sentinţe civile prin care defunctul a dobândit în patrimoniul său bunuri mobile şi/sau imobile;
 • titluri de proprietate prin care s-a re(constituit) drept de proprietate pe numele defunctului sau a autorilor acestuia;
 • intabulări şi lucrări cadastrale (dacă sunt efectuate) pentru bunurile imobile incluse în masa succesorală. Certificatele de moştenitor şi partajele voluntare sau succesorale beneficiază de clemenţa legiuitorului în privinţa formalităţilor de publicitate imobiliară, în sensul că actele susmenţionate pot fi încheiate de notar, la cererea părţilor, fară ca acestea să fi efectuat anterior documentaţia cadastrală şi intabularea imobilelor ce fac obiectul  masei succesorale sau a masei partajabile, urmând ca formalitaţile de publicitate imobiliară să fie efectuate de moştenitori după eliberarea certificatului de moştenitor şi/sau autentificarea actului de partaj;
 • certificate fiscale pentru toate imobilele şi /sau autovehiculele ce fac obiectul  masei succesorale;
 • adeverinţe de rol agricol pentru terenuri;
 • certificate de acţionar însoţite de un extras de cont eliberat de Regisco necesar actualizării numărului de acţiuni precum şi evaluarea acestora;
 • act de donaţie sau concesiune locuri de veci însoţite de adeverinţa de valoare  emisă de administraţia cimitirelor (pentru cimitirele aflate în administraţia publică), sau emisă de parohie (cazul cimitirului parohial);
 • extrase de cont;
 • acte ale societăţilor în care defunctul deţinea calitatea de asociat sau acţionar;
 • dovezi ale dreptului de autor, s.a.m.d.;

Bineînţeles că nu toate actele susmenţionate vor fi necesare dezbaterii unei succesiuni, notarul va aprecia, pentru fiecare dosar succesoral în parte, ce fel de acte sunt necesare solutionarii acestuia.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos