Contract de donaţie

Donaţia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă.

Donaţia este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj. De asemenea, donaţia este şi irevocabilă în baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil. O excepţie de la acest principiu este donaţia încheiată între soţi care poate fi revocată, însă numai în timpul căsătoriei.

Potrivit art. 1011 din noul Cod Civil, donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. Prin urmare, pentru a fi valabil, atât actul de donaţie a unui bun imobil (casă, apartament, teren etc.), cât şi a unui bun mobil (automobil, bani etc.) se încheie în formă autentică, la notarul public.

Acte necesare donaţie imobil (casă, apartament, teren etc.)

  • acte de identitate părţi1;
  • actul de proprietate al imobilului donat (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului2, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârşitul lunii în curs.;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil3 (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extrasul de carte funciară - obţinut prin intermediul biroului notarial - valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).

În plus, pentru persoane juridice:

  • certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;
  • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
  • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online.
  • împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul).

1. Dacă una dintre părți nu se poate prezenta personal la notariat în ziua semnării (de exemplu, se află în străinătate sau în provincie), atât donatorul cât și donatarul pot fi reprezentați la biroul notarial prin procură notarială specială de o altă persoană sau de cealaltă parte. procura se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

2. Dacă bunul donat este deținut în coproprietate (de exemplu, soț și soție care au cumpărat un imobil în timpul căsătoriei sau moștenitori care au moștenit împreună un bun imobil), organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar. Dacă bunul deținut în coproprietate este donat în întregime, se vor solicita certificate fiscale pentru toți coproprietarii.

3. Contractul de donație se poate autentifica doar dacă imobilul are documentația cadastrală întocmită și este intabulat în cartea funciară. Dacă imobilul nu are cadastru și intabulare, proprietarul se va adresa, în acest scop, unui expert cadastral autorizat.

Durata și procedura

Contractul de donație se poate autentifica în 3-4 zile și presupune două etape:

A. Depunerea actelor necesare la notariat de către donator, ocazie cu care acesta va semna și cererea de solicitare a unui extras de carte funciară pentru autentificare și se va achita taxa de 40 lei.

B. După 2-3 zile, când biroul notarial va obține extrasul de carte funciară pentru autentificare de la OCPI, părțile se vor prezenta la notariat personal sau reprezentate prin persoană împuternicită cu procură notarială pentru semnarea contractului de donație. Cu această ocazie va fi achitat și onorariul notarial.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos