Contract de întreținere

Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată. Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreţinerii sau au menționat numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieţii acestuia din urmă.

Contractul de întreținere este reglementat de Art. 2254 și următoarele din noul Cod Civil.

Potrivit art. 2255 din noul Cod Civil referitor la forma contractului de întreținere, acesta se încheie în formă autentică, la notariat, sub sancţiunea nulităţii absolute. De asemenea, este nul absolut atât contractul care stipulează o obligație de întreținere constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului, cât și contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o obligație de întreținere pe durata vieţii unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.

Acte necesare pentru contractul de întreținere

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă1, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat;
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extras de carte funciară pentru autentificare2;
  • pentru apartamente, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).

Note:

[1] Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deţinută de fiecare dintre ei.

[2] Extrasul de carte funciară pentru autentificare se obţine prin intermediul biroului notarial, la cererea proprietarului, şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos