Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)

Procura generală de administrare a unui imobil este un act notarial prin care proprietarul bunului împuterniceşte o altă persoană să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare şi conservare cu privire la imobilul respectiv procura se poate încheia la orice birou notarial din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulat.

Sunt acte de administrare: închirierea imobilului, încasarea veniturilor din chirie, efectuarea de reparații, arendarea unui teren etc.

Sunt acte de conservare: plata taxelor şi impozitelor către stat, încheierea contractului de asigurare a imobilului, plata primelor de asigurare, întocmirea unui inventar, înscrierea unei ipoteci ori a unui privilegiu în registrele de publicitate, întreruperea prescripţiei etc.

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  • actul de proprietate al  imobilului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
  • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite1 să administreze imobilul (mandatar).
[1] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos