Procură vânzare apartament

Prin procura de vânzare a unui apartament, proprietarul imobilului (mandantul) o poate împuternici pe o altă persoană (mandatar) să vândă apartamentul în cauză la un preț care, după caz, mandatarul îl va negocia în favoarea mandantului, va putea fi limitat la o anumită valoare sau indicat expres în procură.

Împuternicirea se poate realiza la orice notariat din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul din țara în care se află, situație în care nu mai este necesară apostila prevăzută de Convenția de la Haga.

Acte necesare pentru procură

 • actul de identitate al proprietarului1) apartamentului (mandant);
 • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite2) 3) să vândă apartamentul (mandatar);
 • actul de proprietate al apartamentului, în original;
 • dacă există, cadastrul şi încheierea de intabulare;
 • dacă există, antecontractul de vânzare-cumpărare.

1) Dacă apartamentul este bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, ambii soţi trebuie să dea procura. Soţii pot încheia o singură procură dacă se prezintă împreună la notariat. procura se poate face şi separat atunci când, de exemplu, un soţ se află în ţară şi altul în străinătate, caz în care soţul aflat în ţară va da procura la un notar din România, iar celălalt, la ambasadă / consulat;

2) Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

3) Persoana împuternicită poate fi și cumpărătorul, dar, în acest caz, trebuie menționat expres în procură prețul de vânzare al imobilului.

 

Conținutul procurii

 • termenul de valabilitate al procurii - dacă părțile nu stabilesc un termen, procura expiră după 3 ani de la autentificare. În schimb, părțile pot menționa expres în procură o durata mai scurtă sau mai mare de 3 ani.

Alte informații

 • persoana împuternicită este obligată să restituie sumele primite în numele mandantului (de exemplu, prețul vânzării, în cazul în care banii nu au fost transferați direct în contul bancar al mandantului). Mai exact, potrivit art. 2019 din Noul Cod Civil, orice mandatar este ţinut să dea socoteală despre gestiunea sa şi să remită mandantului tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale, chiar dacă ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului;
 • procura eliberată părților va fi întotdeauna un exemplar duplicat, nesemnat. În niciun caz mandantul sau mandatarul nu trebuie să semneze duplicatul procurii după ce l-au ridicat de la notariat sau de la consulat;
 • dacă mandantul se răzgândește și nu mai dorește ca persoana împuternicită să îl reprezinte la vânzarea imobilului, poate oricând să solicite revocarea procurii, dând o declarație de revocare a procurii la orice notariat din România sau la consulat;
 • mandatarul nu va putea vinde sau înstrăina în alt mod imobilul în baza unei procuri generale cum este cea de administrare. Pentru a putea înstrăina imobilul este necesară o procură specială precum cea prezentată în articolul de mai sus. Temeiul legal îl reprezintă art. 2013 alin. (2) din Noul Cod Civil care prevede că "pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres;
 • pentru că actul pe care urmează să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la notariat), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementată de art. 2013 alin. 2 din Noul Cod Civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos